ดีอีเอส เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเดิมกิจกรรมแรกจัดเวที “PDPA –Privacy for All”

ดีอีเอส เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเดิมกิจกรรมแรกจัดเวที “PDPA –Privacy for All” ภายใต้แนวคิด “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน” เชิญกลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ผู้แทนกลุ่ม/สมาคม/มูลนิธิ และสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น โดยพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้กำหนดไว้ว่า ในระหว่างนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงาน ก่อนที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยในช่วงแรกของการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดีอีเอส ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนกว่าขบวนการสรรหาจะแล้วเสร็จ นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นเรื่องสาคัญ และเป็นเรื่องใหม่ สำหรับหลายๆ องค์กร โดยในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดให้มีการสัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPA –Privacy for All” ภายใต้แนวคิด “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแล ทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นการแนะนากฎหมายและแผนการดาเนินงานของสำนักงานฯ แห่งนี้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุก ภาคส่วนถึงบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานฯ และที่สำคัญเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับหลากหลายภาคส่วนในการยกระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูล ในด้านต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในงานสัมมนาครั้งนี้ จะเชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการดูแลข้อมูลของหน่วยงาน และผู้แทนกลุ่ม/สมาคม/มูลนิธิ ตลอดจนสื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายพุทธิพงษ์ กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล มีการกำหนดหลักเกณฑ์กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นหลักการทั่วไป “ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิด ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม” นายพุทธิพงษ์ กล่าว ย้าด้วยว่า สิ่งที่คนไทยจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้ คือ 1. ป้องกันการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 2. ปกป้องความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันจะเกิดจากการล่วงละเมิดการสร้างความเดือดร้อนราคาญหรือสร้างความเสียหายใดๆ 3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกระทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล ตลอดจน ต่อเศรษฐกิจโดยรวม และ 4. กฎหมายฉบับนี้ เป็นการสร้างกลไก หรือมาตรฐานการกำกับดูแลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผมคาดหวังไว้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อยกระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเริ่มแรก นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดหาคู่มือและแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้านอีกด้วย” นายพุทธิพงษ์กล่าว

Credit :

www.thaigov.go.th/news/contents/details/23524